Parkirna karta

Pravilnik o parkirni karti Zbirni podatki čistopisa: Podatki o predpisu: Uradni list RS, št. 41/2006 Datum objave: 18.4.2006 Veljavnost: od 3.5.2006

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Ta pravilnik natančneje določa obliko in vsebino parkirne karte, postopek za njeno izdajo, veljavnost parkirne karte, način označevanja vozila in evidenco izdanih parkirnih kart.

2. člen

(1) Parkirna karta za motorna vozila, s katerimi se vozijo zdravstveni delavci, delavci socialnih služb in delavci invalidskih organizacij je pravokotne oblike, velikosti 106 x 148 mm. Osnovna barva parkirne karte je svetlo modra, z izjemo belega simbola »kača ovita okoli palice«, ki je vrisan v kvadratu temno modre barve. Parkirna karta se izda na obrazcu, ki je kot priloga št. 1 sestavni del tega pravilnika. (2) Parkirna karta za upravičence iz četrtega odstavka 53. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) je pravokotne oblike, velikosti 106 x 148 mm. Osnovna barva parkirne karte je svetlo modra, z izjemo belega simbola »uporabnika invalidskega vozička«, ki je vrisan v kvadratu temno modre barve. Parkirna karta se izda na obrazcu, ki je kot priloga št. 2 sestavni del tega pravilnika. (3) Vsi podatki se v parkirno karto vpišejo mehanografsko, to je s tiskalnikom računalnika.

II. POSTOPEK ZA IZDAJO PARKIRNE KARTE

3. člen

Parkirno karto izda na zahtevo upravičencev iz prejšnjega člena upravna enota, kjer ima upravičenec stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.

4. člen

(1) Zahteva za izdajo parkirne karte za označevanje vozil zdravstvenih delavcev, delavcev socialnih služb in delavcev invalidskih organizacij, zahteva za izdajo parkirne karte namesto pogrešane, izgubljene, ukradene ter obrabljene ali uničene parkirne karte in zahteva za vpis sprememb se vloži na obrazcu, ki je kot priloga št. 3 sestavni del tega pravilnika.

(2) Zahteva za izdajo parkirne karte za vozila v katerih se vozijo invalidne osebe, zahteva za izdajo parkirne karte namesto pogrešane, izgubljene, ukradene ter obrabljene ali uničene parkirne karte in zahteva za vpis sprememb se vloži na obrazcu, ki je kot priloga št. 4 sestavni del tega pravilnika.

5. člen

(1) Zahtevo za izdajo parkirne karte smejo za upravičence iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika vložiti zdravstvene organizacije, socialno varstveni zavodi ter invalidske organizacije v katerih so ti zaposleni.

(2) Zahtevi za izdajo parkirne karte je potrebno priložiti: – dokazila o statusu organizacije oziroma zavoda (npr. statut, odločba), razen če o tem obstoji uradna evidenca, – dokazilo o plačilu obrazca parkirne karte.

(3) V primeru, da upravičenci ob obiskih oskrbovancev na domu uporabljajo svoja vozila, morajo poleg ostalih dokumentov zahtevi za izdajo parkirne karte priložiti tudi pogodbo o uporabi vozila v službene namene.

6. člen

(1) Zahtevi za izdajo parkirne karte za upravičence iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika je potrebno priložiti: – odločbo o invalidnosti, iz katere je nedvoumno razvidna upravičenost oziroma potrdilo izbranega osebnega zdravnika o izpolnjevanju pogojev iz 53. člena zakona, – dve fotografiji, – dokazilo o plačilu obrazca parkirne karte.

(2) Izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev iz 53. člena zakona na obrazcu, ki je kot priloga št. 5 sestavni del tega pravilnika.

(3) Invalidne osebe morajo zahtevi za izdajo parkirne karte priložiti fotografiji, ki kažeta pravo podobo osebe in nista retuširani. Fotografiji morata biti izdelani na belem, tankem, sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35 x 45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografiji ne smeta biti izdelani z napravo za samopostrežno fotografiranje.

(4) Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice, rute ali drugih pokrival.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo pripadnice oziroma pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo priložiti fotografiji, na katerih so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.

(6) Pred izdajo parkirne karte, upravna enota preveri podatke v zahtevi ter ugotovi istovetnost osebe.

7. člen

(1) Namesto pogrešane, izgubljene, ukradene, obrabljene ali poškodovane parkirne karte, izda pristojna upravna enota, na zahtevo upravičenca, novo parkirno karto.

(2) Obrabljeno ali poškodovano parkirno karto se ob nadomestitvi za novo odvzame in vloži v zadevo imetnika parkirne karte, v evidenco imetnikov parkirnih kart se vpiše, da je imetniku izdana nova parkirna karta.

(3) Nova parkirna karta, izdana pri isti upravni enoti, ima isto številko vpisa v evidenco imetnikov parkirnih kart, kot prejšnja parkirna karta.

(4) Imetnik nove parkirne karte mora najdeno pogrešano, izgubljeno ali ukradeno parkirno karto vrniti pristojni upravni enoti, ki jo vloži v zadevo imetnika.

8. člen

(1) Imetnik parkirne karte mora pristojni upravni enoti v 15 dneh prijaviti vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov vpisanih na parkirni karti.

(2) Na zahtevo imetnika parkirne karte, vpiše pristojna upravna enota spremembo iz prejšnjega odstavka tako, da izda novo parkirno karto.

(3) Zahtevi iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti dosedanjo parkirno karto, ki jo upravna enota uniči.

9. člen

Osebam iz prvega in četrtega odstavka 53. člena zakona se izda parkirna karta z neomejeno veljavnostjo.

10. člen

Parkirna karta se namesti na vidno mesto, na levi notranji strani vetrobranskega stekla za čas parkiranja vozila.

11. člen

(1) Evidenca izdanih parkirnih kart se vodi računalniško in v obliki kartoteke zadev imetnikov parkirnih kart.

(2) Evidenca izdanih parkirnih kart vsebuje naslednje podatke: – zaporedno številko vpisa, – ime, priimek, EMŠO upravičenca oziroma naziv upravičenca, – kraj stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža upravičenca, – registrska označba vozila upravičenca iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, – serijska številka parkirne karte, – datum izdaje, – številka odločbe oziroma številka potrdila izbranega osebnega zdravnika.

(3) Zadeva imetnika parkirne karte je sestavljena iz zahteve, na podlagi katere je bila izdana parkirna karta in dokazil, priloženih v postopku za izdajo ali nadomestitev parkirne karte.

(4) Zadevo imetnika parkirne karte hrani upravna enota 10 let od izdaje parkirne karte.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(1) Določba 2. člena tega pravilnika se začne uporabljati najkasneje v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika. Do takrat se upravičencem iz 53. člena zakona izda poseben znak za ustavljanje in parkiranje motornih vozil kot je to določeno v Pravilniku o posebnem znaku za označevanje vozila, ki ga vozi oseba, katere okončine, bistvene za vožnjo vozila, so poškodovane (Uradni list SFRJ, št. 2/83) in Odredbi o posebnih znakih za ustavljanje in parkiranje motornih vozil (Uradni list SRS, št. 30/76).

(2) Določba tretjega odstavka prejšnjega člena se začne uporabljati najkasneje v 5 letih od uveljavitve pravilnika, do takrat se evidenca vodi v fizični obliki.

13. člen

Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika, preneha veljati Odredba o posebnih znakih za ustavljanje in parkiranje motornih vozil (Uradni list SRS, št. 30/76), Pravilnik o posebnem znaku za označevanje vozila, ki ga vozi oseba, katere okončine, bistvene za vožnjo vozila, so poškodovane (Uradni list SFRJ, št. 2/83) pa se preneha uporabljati. 14. člen

(1) Znaki za parkiranje motornih vozil, ki so bili izdani upravičencem po predpisih iz prejšnjega člena, ostanejo v veljavi tri leta po uveljavitvi tega pravilnika.

(2) Upravna enota zamenja posebni znak za ustavljanje in parkiranje motornih vozil za parkirno karto določeno s tem pravilnikom na zahtevo upravičenca.

15. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

PRILOGE: Priloga št. 1: Prednja in zadnja stran obrazca parkirne karte

Priloga št. 2: Prednja in zadnja stran obrazca parkirne karte za invalide osebe

Priloga št. 3: Vloga za (izdajo, vpis sprememb, nadomestitev) parkirne karte za zdravstvene delavce, delavce socialnih služb in invalidskih organizacij

Priloga št. 4: Vloga za (izdajo, vpis sprememb, nadomestitev) parkirne karte za invalidne osebe

Priloga št. 5: Potrdilo izbranega osebnega zdravnika